การพัฒนาคุณภาพการศึกษา


วิสัยทัศน์

เรียนจริง ทำได้ เป็นไทย ใฝ่ดี รักษ์กระบี่

พันธกิจ

1. พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายตามความถนัดของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยเน้นความเป็นไทย
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขและเป็นเยาวชนไทยที่ดี
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
6. บุคลากร นักเรียนและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. บุคลากรทำงานมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

1. สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัด
2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนและส่งเสริมการเรียนนอกโรงเรียนและจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนานักเรียนด้วยคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นความเป็นไทยด้วย
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
6. ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง