การใช้บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด


ข้อมูลทั่วไป

บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด เป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้บัตรประจำตัวนักเรียน โดยสามารถใช้แทนเงินสดในร้านค้าโรงเรียน , ห้องสมุดการยืม - คืนหนังสือ , การใช้บริการสระว่ายน้ำ , การซื่ออาหารและการผูกอาหาร

อายุการใช้บัตร

1. บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด วงเงินขั้นต่ำ 20 บาท/ครั้ง/บัตร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง/บัตร และจะคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าคงเหลือเมื่อพ้นสภาพนักเรียน
2. บัตรเงินสด การเรียกเก็บและการเติมเงินเริ่มแรก
- ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เรียกเก็บค่าบัตร 60 บาท เงินเริ่มแรก 50 บาท รวมเป็นเงิน 110 บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
- ระดับประถมศึกษาปีที่1 - ประถมศึกษาปีที่ 5 เรียกเก็บค่าบัตร 60 บาทเติมเงินเริ่มแรก 50 บาท รวมเป็นเงิน 110 บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรียกเก็บค่าบัตร 60 บาท เติมเงินเริ่มแรก 50 บาท รวมเป็นเงิน 110 บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
และแลกซื้อครั้งต่อไปวงเงินขั้นต่ำ 20 บาท/ครั้ง/บัตร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง/บัตร (กรุณาเติมเงินเป็นจำนวนเต็ม เช่น 20, 30, 40, ..... , 1,000 บาท)

จุดให้บริการเติมเงิน

- ห้องการเงิน - ห้องวิทยาศาสตร์ (จุดหลัก)

เวลาให้บริการเติมเงิน

- รอบเช้า เวลา 07.20 - 08.00 น.
- รอบกลางวัน เวลา 10.30 - 11.30 น.
- รอบเย็น เวลา 15.00 - 16.00 น

การตรวจสอบยอดเงินในบัตร

- เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดคงเหลือให้ทราบ

กรณีบัตรหาย

- บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด ให้แจ้งอายัดการใช้บัตรที่ฝ่ายการเงิน
- ชำระค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ 50 บาท
- ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบชดเชยค่าประกันบัตรและยอดเงินคงเหลือในบัตร


*** สามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการบัตรเงินสดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเงิน ***