ประวัติผู้อำนวยการ


Block Image

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2491 เบอร์โทร 080-3807002

ประวัติการศึกษา

2508 - 2510 โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราช (ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น) 2511 - 2513 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา (อุตสาหการ) 2524 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (อุตสาหการ) 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (การบริหารการศึษา)

การศึกษาสูงสุด

ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

2526 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
2538 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
2543 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
2545 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
2547 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2549 ผู้อำนวยการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
2551 - 2552 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)