ระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ


๑. แสดงบัตรสมาชิกพร้อมชำระค่าบริการที่กำหนดไว้ และรับคืนเมื่อเลิกใช้บริการ

๒. เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ในห้องที่กำหนดให้

๓. จะต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำ

๔. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาดและสุภาพ , สุภาพสตรีต้องสวมหมวกว่ายน้ำ

๕. ห้ามนำอาหาร ของมึนเมา และเครื่องดื่มหรือขวดแก้วเข้าในบริเวณชานสระว่ายน้ำ

๖. ห้ามสวมรองเท้าเข้าในเขต ชานสระว่ายน้ำ

๗. ห้ามทิ้งสิ่งของสกปรกต่างๆ ตลอดจนบ้วนน้ำลายหรือน้ำมูกลงในสระว่ายน้ำ

๘. ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ให้เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

๙. ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของตนเองการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๑๐. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ คำตักเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

๑๑. ห้ามผู้เป็นโรคติดต่อหรือโรคผิวหนังหรือมีบาดแผลใช้สระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด

๑๒. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบนสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด

๑๓. ในกรณีฉุกเฉินรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที

๑๔. ห้ามผู้ที่ว่ายน้ำได้ไม่ถึง ๒๕ เมตรใช้สระว่ายน้ำโดยไม่มีผู้ฝึกสอนหรือผู้ปกครองดูแล (ผู้ปกครองต้องอยู่ในน้ำด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณชานสระฯ

๑๕. ในกรณีที่สระว่ายน้ำจำเป็นต้องงดให้บริการสมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไข

๑๖. เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนคอยดูแล