ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


การรับนักเรียน

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิงอายุระหว่าง 2 ปี – 12 ปี
2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การสมัครเข้าเรียน

ติดต่อขอใบสมัครได้ ณ.ห้องธุรการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการรับสมัคร

1.สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านบุตร 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 6 รูป
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บุตร/บิดา/มารดา (ถ้ามี) 1 ฉบับ