โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ


Logo

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เครื่องหมายเสมาธรรมจักร อยู่ส่วนบนระหว่างปลายดาบไขว้ มีชื่อย่อ ภ.พ.อยู่ด้านล่างภายในวงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อเต็มโรงเรียนอำเภอและจังหวัด


คติพจน์

สุโข ปญญา ปฏิลาโภ : ปัญญาก่อให้เกิดสุข


คำขวัญ

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

สีประจำโรงเรียน

แดง - ขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกราชพฤกษ์